Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

Hahn a syn s.r.o., IČO: 07882076, so sídlom Lelkova 186/4, 747 21 Kravaře

 

1. Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež VOP) platia pre nákup v internetovom obchode  http://www.hahn-profi.sk/ , ktorý je prevádzkovaný Hahn a syn sro, IČO: 07882076, so sídlom Lelkova 186/4, 747 21 Kravaře, zaps. v OR vedenom krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 19413 (ďalej len "Prevádzkovateľ"). Tieto VOP upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi Hahn a syn sro, IČO: 07882076, so sídlom Lelkova 186/4, 747 21 Kravaře, zaps. v OR vedenom krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 77562 (ďalej len "Predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "Kupujúci").
 
Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
  

2. Definícia

1. Predávajúci
 
Predávajúcim je (spoločnosť) Hahn a syn sro, IČO: 07882076, so sídlom Lelkova 186/4,
747 21 Kravaře, zaps. v OR vedenom krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 19413.
 
2. Kupujúci
 
Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 
Spotrebiteľom  je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov predáva Predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.
 
Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, obidva v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.
 
Podnikateľom  sa rozumie:
 
• osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti),
• osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri),
• osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (sem patrí napr. Slobodné povolania ako advokácie pod.), a
• osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani Zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.
 
Individuálne Zmluva Predávajúceho s Kupujúcim je nadradená obchodným podmienkam.
 
3. Spotrebiteľská Zmluva
 
Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.
 

3. Spracovanie osobných údajov

Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi Kupujúcich sa riadi zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR. Kupujúci svojím slobodným rozhodnutím (stlačením tlačidla) dáva najavo, že si je vedomý všetkých vyššie uvedených skutočností a súhlasí s ďalším spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodnej činnosti predávajúceho tohto eshopu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, máte právo na prístup k údajom a patrí Vám ochrana práv v rozsahu stanovenom zákonom. Tento súhlas môžete kedykoľvek písomne ​​odvolať. Osobné údaje budú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta budú uchovávané a nebudú zdieľaná s aplikáciami tretích osôb.
 
Kupujúci poskytnutím uvedených osobných údajov a odkliknutím potvrdzujúci ikony dobrovoľne súhlasí s tým, aby údaje poskytnuté v rozsahu, ktoré v konkrétnom prípade vyplnil alebo ktoré boli o ňom získané na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy či v rámci prehliadanie internetových stránok predávajúceho, boli spracované Prevádzkovateľom a Predávajúcim, ktorej údaje sú uvedené v Preambule týchto podmienok, ako správcom za účelom ponúkania služieb a produktov správcu, zasielanie informácií o činnosti správcu, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing) podľa zákona č. 480/2004 Zb. , na dobu do odvolania tohto súhlasu (napr. zaslaním ľubovoľnej správy na email: info@hahn-profi.sk). Spracovaním vyššie uvedených osobných údajov môže správca poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Správca týmto informuje subjekt údajov a poskytuje mu výslovné poučenie o právach vyplývajúcich zo zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, tj. Najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov správcovi je dobrovoľné, že dotknutá osoba má právo k ich prístupu , má právo vyššie uvedený súhlas kedykoľvek písomne ​​odvolať na adrese správcu a ďalej má právo v prípade porušenia svojich práv obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov a požadovať zodpovedajúcu nápravu, ktorou je napr. zdržanie sa takého konania správcom, odstránenie vzniknutého stavu, poskytnutie ospravedlnenia , vykonanie opravy či doplnenie, zablokovanie, likvidácia osobných údajov, zaplatenie peňažnej náhrady, ako aj využitie ďalších práv vyplývajúcich z § 11 a 21 tohto zákona. Pokiaľ si Kupujúci praje opraviť osobné údaje, ktoré o ňom Predávajúci spracováva, môže požiadať na e-mailovej adrese info@hahn-profi.sk alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese predávajúceho.
 

4. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Objednávku je Kupujúci oprávnený zaslať Predávajúcemu iba skrze objednávkový systém
eshopu.
 
Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky Predávajúcim. Toto prijatie Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú Zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
 
 
Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku, pričom kúpnu zmluvu je možné uzavrieť tiež len v jazyku slovenskom. Spotrebiteľ, ktorý má trvalé bydlisko v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, popr. ktorý je občanom členského štátu Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, potvrdením objednávky súhlasí s uzatvorením kúpnej zmluvy v českom jazyku. Po uzavretí kúpnej zmluvy nie je možné zisťovať, či pri spracovaní dát pred podaním objednávky vznikli chyby, prípadne tieto chyby opravovať. Uzavretá kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná a je po vyžiadanie Kupujúcemu prístupná v lehote 1. rok odo dňa jej podpisu.
 
Darčeky na eshopu www.hahn-profi.sk sa vzťahujú vždy len k jednej objednávke. V prípade objednávky viac ako jedného kusu tovaru s príznakom darčeka sa darčeky nesčítajú. Ku každej objednávke dostane zákazník vždy iba jeden darček, prípadne na požiadanie viac darčekov menšie hodnoty, ktoré by zákazník dostal pri nákupe jednotlivých produktov. Čím hodnotnejšia objednávka, tým hodnotnejšie darčeky je možné si vybrať, ale štandardne vždy zákazník dostane iba jeden kus k objednávke.

Darčeky sú určené len pre koncových zákazníkov, ktorí nakupujú bez zliav.

Tovar na objednávku

V prípade objednania tovaru na zákazku (priemyselné elektrocentrály) je kupujúci povinný zaplatiť zálohu vo výške 50 % z predajnej ceny tovaru. V prípade tovaru na mieru je záloha nevratná. V tomto prípade nie je možné uplatniť 14-dňovú lehotu na odstúpenie od kúpnej zmluvy a následné vrátenie tovaru.

Dodacia lehota je v tomto prípade len orientačná a môže sa predĺžiť.

5. Cena a platba

Predávajúci splní dodávku tovaru odovzdaním tohto tovaru kupujúcemu, alebo odovzdaním tovaru prvému dopravcovi, tým tiež prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na věci. Dostupnost produktu je uvedená vždy v detaile tohto produktu. Dodacia lehota je závislá na dostupnosti produktu, platobných podmienkach a podmienkach dodania, a je maximálne 14 dní. V bežných prípadoch tovar expedujeme do 7 pracovných dní od uhradenia plnej výšky kúpnej ceny. Konečný termín dodania je vždy uvedený v emaile, ktorým sa potvrdzuje objednávka. Súčasťou dodávky nie je inštalácia zakúpeného zboží. Společně so zásielkou obdrží Kupujúci daňový doklad / faktúru.
 
Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou Hahn a syn s.r.o. a kupujúcim, najmä v prípade, ak si kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby v internom informačnom systéme spoločnosti Hahn a syn s.r.o., je spoločnosť Hahn a syn s.r.o. oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj po tom, ako kupujúcemu zašle e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. V takomto prípade spoločnosť Hahn a syn s.r.o. informuje Kupujúceho o tejto skutočnosti. Príkladmi, kedy môže dôjsť k nesprávne zverejnenej cene, sú najmä nasledovné skutočnosti:
 • cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje kúpnu cenu);
 • cena tovaru chýba alebo chýba jedna alebo viac číslic;
 • zľava na tovar presahuje 50 % bez toho, aby bol tovar súčasťou špeciálnej marketingovej akcie alebo predaja označeného špeciálnym symbolom.
 • Spoločnosť Hahn a syn s.r.o. upozorňuje, že informačný systém spoločnosti Hahn a syn s.r.o. automaticky označuje aj pri tovare so zjavne nesprávnou cenou, že ide o tovar so zľavou alebo vo výpredaji a pod. V prípade pochybností, či je tovar skutočne zľavnený alebo či ide o zjavnú chybu v cene tovaru, je preto kupujúci povinný kontaktovať spoločnosť Hahn a syn s.r.o. a overiť si správnosť ceny.
Dodacia lehota začína plynúť pre tovar, ktorý má kupujúci zaplatiť pri jeho prevzatí, t. j. pri dodaní, dňom platného uzavretia kúpnej zmluvy podľa článku IV týchto VOP. V prípade, že si Kupujúci zvolil inú možnosť platby ako platbu tovaru pri prevzatí, dodacia lehota začína plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t. j. od pripísania príslušnej sumy na účet Predávajúceho. 

6. Způsob platby a dopravy

Objednávku je možné uhradiť:

 • prevodom
 • dobierka (s Geis Cargo len v hotovosti)
 • v hotovosti pri osobnom odbere
 • PayPal

Spôsoby prepravy:

 • DPD
 • Geis Cargo

 

7. Záruka a servis 

Pri predaji spotrebného tovaru je záručná doba 24 mesiacov; ak ide o predaj potravinárskeho tovaru, je záručná doba osem dní, pri predaji krmív tri týždne a pri predaji zvierat šesť týždňov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súlade s osobitnými právnymi predpismi lehota na použitie, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty.
 
Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá. Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.
 
V súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky nie je Kupujúcemu, ktorý je podnikateľom a tovar nakupuje v súvislosti s podnikaním, poskytovaná záruka na tovar mimo všeobecnú zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru pri jeho odovzdaní. Kupujúcim, ktorí sú podnikateľmi a kupujú tovar v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, je poskytovaná záručná doba 12 mesiacov.
 
V prípade svojpomocnej alebo neodporúčanej inštalácie nenesieme zodpovednosť za prípadné škody.
 
Pre uplatnenie záručnej opravy je potrebné predložiť obstarávacia doklad (účtenka, faktúra, Zmluva o lízingu), popr. záručný list. V prípade zaslania tovaru Predajcovia je nutné tovar zabaliť pre prepravu takým spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 
Na splnenie záručných podmienok musia byť priemyselné generátory servisované spoločnosťou Hahn a syn s.r.o.

8. Reklamačný poriadok

8.1 Za aké chyby sme zodpovední?

Ako predávajúci zodpovedáme za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. To znamená, že tovar pri prevzatí má najmä:

 • má vlastnosti, ktoré sme si dohodli, ktoré sme opísali alebo ktoré ste mohli očakávať vzhľadom na povahu tovaru a na základe inzerátu;
 • je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
 • je v súlade s požiadavkami zákona;
 • tovar je vhodný na účel, ktorý uvádzame alebo na ktorý sa zakúpený tovar zvyčajne používa;
 • tovar sa považuje za vadný aj vtedy, ak vám dodáme iný tovar, než na akom sme sa dohodli;
 • zodpovedá kvalite, na ktorej sme sa dohodli, alebo prípadne kvalite, ktorá je pre daný druh tovaru stanovená platnými a účinnými právnymi predpismi, a
 • je bez právnych vád, t. j. tovar nie je predmetom vlastníckych práv tretej osoby a k tovaru sú priložené doklady a dokumenty potrebné na riadne užívanie tovaru.

Spotrebiteľom ďalej zodpovedáme za to, že sa tieto vady nevyskytnú v záručnej dobe.

Neposkytujeme žiadnu záruku kvality nad rámec zákonnej záručnej lehoty pre spotrebiteľov.

Rozdiely vo farebných odtieňoch v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach nemožno považovať za vadu tovaru. Ak tovar nezodpovedá vašim predstavám, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, ak ste spotrebiteľ.

2 Aká je záručná doba?

Záručná doba je dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru pre spotrebiteľov a dvanásť mesiacov od prevzatia tovaru pre podnikateľov.

Upozorňujeme, že v prípade výmeny alebo opravy tovaru sa na nový tovar alebo vymenené diely a náhradné diely nevzťahuje nová záručná doba. Záručná doba sa však v takomto prípade predĺži o dobu, počas ktorej ste tovar nemohli používať v dôsledku závady, t. j. najmä o dobu, počas ktorej bol tovar v oprave.

8.3 Aké máte práva z chybného plnenia?

Vaše práva z vadného plnenia sa riadia Občianskym zákonníkom, najmä § 2099 až 2117, a ak ste spotrebiteľ, aj § 2165 až 2174.

 

Ak ste spotrebiteľ alebo firma:

Ak vada existovala alebo sa predpokladá, že existovala v čase prevzatia tovaru, máte z chybného plnenia nárok na tieto práva.

Ak je vada tovaru podstatným porušením zmluvy, máte nárok na nasledujúce práva z vadného plnenia:

a) odstrániť vadu dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci;
b) odstrániť vadu opravou veci;
c) primeranú zľavu z kúpnej ceny;
d) odstúpenie od zmluvy

Ak vadu neodstránime v primeranej lehote, môžete namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môžete odstúpiť od zmluvy.

Ak je vada tovaru nepodstatným porušením zmluvy, môžete požadovať:

a) odstrániť vadu alebo
b) primeranú zľavu z kúpnej ceny

Ak vadu neodstránime včas alebo ak odmietneme vadu odstrániť, môžete požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môžete odstúpiť od zmluvy. Vami vykonanú voľbu je možné zmeniť len po dohode s nami.

Upozorňujeme, že pokiaľ si neuplatníte právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpite od zmluvy, sme oprávnení dodať vám chýbajúci tovar alebo odstrániť právnu vadu (najmä dodať chýbajúce doklady).

Ak nemôžete vrátiť tovar v stave, v akom ste ho dostali, nemôžete požadovať výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy. To neplatí, ak:

a) došlo k zmene stavu v dôsledku kontroly, ktorou sa zistila vada predmetu;
b) ste predmet používali pred zistením vady;
c) ste nezapríčinili nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo
d) ste vec predali pred objavením vady, spotrebovali ste ju alebo ste ju zmenili pri bežnom používaní; ak sa tak stalo len čiastočne, vrátite nám to, čo ešte môžete vrátiť, a nahradíte nám škodu v rozsahu, v akom ste mali z používania veci prospech.

Iba ak ste spotrebiteľ:

Ak sa vada spotrebného tovaru vyskytne v záručnej dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru (dvanástich mesiacov od prevzatia tovaru v prípade použitého tovaru), máte právo na nasledujúce práva z chybného plnenia:

a) právo na výmenu tovaru, ak:

 • tovar počas záručnej doby stratí niektorú z vlastností uvedených v článku 1 reklamačného poriadku a nie je to vzhľadom na povahu vady neprimerané;
 • vada je neodstrániteľná;
 • tovar nemôžete riadne používať z dôvodu opätovného výskytu chyby po oprave alebo
 • tovar má viacero chýb.

Nemôžete požadovať výmenu tovaru, ak by výmena bola neprimeraná povahe chyby. V takom prípade máte nárok na bezplatné odstránenie vady.

Nárok na výmenu tovaru nemáte ani v prípade, ak je chybná len časť (komponent) tovaru.

Výmenu tovaru nemôžete požadovať v prípade použitého tovaru alebo tovaru predávaného za nižšiu cenu. Namiesto toho môžete požadovať primeranú zľavu.

b) Máte právo na výmenu chybnej časti tovaru, ak:

 • je chybná len časť (komponent) tovaru;
 • vada je neodstrániteľná;
 • tovar nemôžete riadne používať z dôvodu opätovného výskytu vady po oprave alebo
 • tovar má viacero chýb.

c) Máte právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak

 • si nevyberiete právo na odstúpenie od zmluvy, na výmenu vadného tovaru alebo jeho časti alebo na opravu tovaru;
 • nie sme schopní vymeniť alebo opraviť tovar alebo časť tovaru (napríklad tovar sa už nevyrába);
 • nezabezpečíme nápravu v primeranej lehote alebo ak by vám zabezpečenie nápravy spôsobilo značné ťažkosti; alebo
 • tovar má vadu, ktorú sme povinní odstrániť, a ide o tovar predávaný za nižšiu cenu alebo o použitý tovar.

d) máte právo odstúpiť od zmluvy, ak

 • je vada neodstrániteľná;
 • nemôžete tovar riadne používať z dôvodu opätovného výskytu vady po oprave;
 • sa na tovare vyskytuje viacero vád;
 • nie sme schopní vymeniť alebo opraviť tovar (napríklad tovar sa už nevyrába) alebo
 • nie je možné vymeniť chybný tovar alebo časť tovaru za bezchybný tovar.

8.4. Kedy nemožno uplatniť práva z vadného plnenia?

Práva z vadného plnenia vám nevzniknú, ak:

 • ste o vade vedeli pred prevzatím dodávky;
 • ste vadu spôsobili alebo
 • uplynula záručná doba.
 • Nárok sa nevzťahuje na darčeky!

Nároky zo záruky a zodpovednosti sa nevzťahujú na:

 • (opotrebenie spôsobené používaním zahŕňa zníženie kapacity batérií a akumulátorov);
 • ak sa preukáže, že vada alebo poškodenie boli spôsobené nesprávnym používaním, v rozpore s návodom na použitie alebo iným nevhodným správaním kupujúceho, ktorý preukázateľne manipuloval s tovarom
 • V prípade svojpomocného alebo neodporúčaného zapojenia elektrickej inštalácie nezodpovedáme za vzniknuté škody.
 • Vady použitej veci zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí;
 • veci predanej za nižšiu cenu - len vo vzťahu k závade, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena; alebo
 • ak si to vyžaduje povaha veci.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej so zákazníkom v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (t.j. cena zjavne odlišná od obvyklej ceny tohto druhu/typu tovaru), pokiaľ na tovare nie je jasne uvedené, že ide o "mimoriadnu zľavu" alebo "špeciálnu ponuku" alebo iné označenie podobného významu. Za zjavnú chybu v cene tovaru sa považuje napríklad chyba v prvých troch čísliciach namiesto štyroch a iné zjavné chyby v písaní. V prípade, že takáto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho, aby sa dohodol na ďalšom postupe. Ak kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude táto suma čo najskôr prevedená späť na účet alebo adresu kupujúceho.

8.5 Ako môžem podať žiadosť?

Na uplatnenie nároku na záručnú opravu je potrebné predložiť doklad o kúpe (pokladničný blok, faktúru, lízingovú zmluvu) alebo záručný list. V prípade zaslania tovaru predávajúcemu je potrebné tovar zabaliť na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Pre čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame využiť naše priestory.

Reklamáciu je možné uplatniť u predávajúceho, a to prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý je k dispozícii na internete. Iným spôsobom nebude reklamácia prijatá. Reklamačná lehota sa počíta od prevzatia tovaru v servisnom stredisku.

 

Reklamačný formulár

 

Momentom podania reklamácie je okamih, keď nám je reklamovaný výrobok doručený.

Prijaté reklamácie vybavujeme okamžite, v zložitých prípadoch do niekoľkých pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný typu výrobku alebo služby potrebný na odborné posúdenie závady. Reklamácie vrátane odstránenia vady sa vybavujú bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak nie je dohodnutá dlhšia lehota.

V súlade s Občianskym zákonníkom máte právo na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s reklamáciou tovaru. Upozorňujeme, že právo na náhradu týchto nákladov je potrebné uplatniť do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej je potrebné vadu reklamovať.

9. Vrátenie peňazí a tovaru


Odporúčame vrátiť tovar v nepoškodenom obale
Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Aj napriek tomu má Hahn s.r.o. právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar.

Pri odstúpení od zmluvy je potrebné vrátiť aj všetky darčeky, ktoré boli súčasťou objednávky. Darček je položka v objednávke/faktúre za 0 EUR.

Dodržanie 14 dňovej lehoty 
Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce, kedy je odstúpenie od zmluvy odoslaný. Lehota na odstúpenie sa tak považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle podnikateľovi oznámenie, že od zmluvy odstupuje.
Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. Prevezme Ak si zákazník tovar v piatok, doba pre odstúpenie sa počíta od soboty vrátane).


KDE TOVAR VRÁTIŤ

1. Tovar môžete vrátiť osobne do nášho skladu:
Adresa:
Hahn a syn s.r.o.
Bolatická 2045/39
747 21
Kravaře

2. Svoje právo na vrátenie tovaru môžete uplatniť aj písomne, a to odstúpením od zmluvy a zaslaním tovaru na adresu: Hahn a syn s.r.o. Bolatická 2045/39; 747 21 Kravaře; Česká republika

3. Prosíme, uveďte tovar pokiaľ možno do pôvodného stavu, predídete tým možnému zníženiu vrátenej sumy o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu. Vrátený tovar prosíme dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

4. Peniaze za tovar zašleme na váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 14 dní od dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručenie vráteného tovaru späť na naše reklamačné oddelenie (prípadne ako preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný ). Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho.

 

14-dňovú lehotu na odstúpenie od kúpnej zmluvy a následné vrátenie tovaru nemožno uplatniť na tovar, ktorý je upravený na mieru, pretože na takýto tovar sa 14-dňová lehota na vrátenie tovaru nevzťahuje. To platí najmä pre krbové vložky vyrobené na mieru.

Predĺženú lehotu na vrátenie tovaru "Vrátenie tovaru do 30 dní" nemožno uplatniť na tovar, ktorý je zmiešaný na objednávku. Týka sa to najmä krbových vložiek vyrobených na mieru.

V prípade, že kupujúci vráti tovar predávajúcemu do 14 dní, znáša náklady na poštovné kupujúci.

Aj my sme len ľudia a občas sa stane, že dôjde k chybe pri preprave. Preto si pred použitím výrobku skontrolujte, či ide skutočne o vami vybraný výrobok (značka, typ, odtieň, veľkosť balenia). Po otvorení a použití už nie je možné tovar vybrať a vymeniť za správny.STRUČNÝ PREHĽAD NA ZÁVER

* od kúpnej zmluvy možno odstúpiť do 14 kalendárnych dní
* lehota 14 dní začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru, ak lehota končí cez víkend alebo sviatok, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň
* odstúpenie od zmluvy musí byť odoslané dodávateľovi najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty
* právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v 14-dňovej lehote zaniká vybalením a použitím tovaru.
* v 14-dňovej lehote je možné vrátiť aj použitý tovar, ale dodávateľ má opäť nárok na úhradu nákladov na uvedenie tovaru do pôvodného stavu. Tieto náklady môžu teoreticky dosiahnuť plnú cenu tovaru
* peniaze vám vrátime do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr, ako nám bude vrátený tovar doručený (alebo kým nepreukážete, že vrátený tovar nám už bol zaslaný)


10. Ukončenie zmluvy

Vzhľadom k charakteru uzavretiu kúpnej zmluvy prostredníctvom komunikácie na diaľku, má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo odstúpiť od tejto zmluvy bez akejkoľvek sankcie v lehote 14-tich dní od prevzatia tovaru. Ďalej má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo odstúpiť od zmluvy v súlade s ust. § 53 ods. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na Kupujúceho, ktorý je podnikateľom a uzatvára kúpnu zmluvu v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou. V prípade vyššie uvedeného odstúpenia od zmluvy bude Predávajúcim zaslaná kúpna cena na bankový účet Kupujúceho, ktorý na tento účel Kupujúci Predávajúcemu oznámi.
 
Predávajúci má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, keď Kupujúci nesplatí svoj kunie ceny v lehote 30-tich dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

11. Záverečné ustanovenia 

Kupujúci umožní Predávajúcemu plnenie povinností v súlade so Ponukou / Zmluvou, k čomu vyvinie všetku potrebnú súčinnosť.
 
Kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky náklady vzniknuté Predávajúcemu rozosielaním upomienok a náklady spojené s vymáhaním prípadných pohľadávok.
 
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku zo Zmluvy na tretiu osobu.
 
Kupujúci bude neodkladne informovať Predávajúceho o zmene svojich identifikačných údajov, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, keď takáto zmena nastala.
 
Strany sa zaväzujú, že vynaloží maximálne úsilie na priateľské riešenie všetkých sporov vyplývajúcich zo Zmluvy a / alebo VOP alebo v súvislosti s nimi.
 
Vzájomný záväzkový vzťah zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom, v platnom znení. Na účely kontraktácie s medzinárodným prvkom týmto v súlade s čl. III. nariadenia č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, prijatého Európskym parlamentom a Radou Európskej únie 17. júna 2008 (ďalej len "Rím I"), že zvolili rozhodným právom pre kúpnu zmluvu a tieto VOP právo českej, a to s vylúčením použitia "Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru". Touto voľbou sa nedotýka článku. VI Rím I, ktorá sa spotrebiteľských zmlúv.
 
V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy a / alebo VOP je alebo sa stane či bude za neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní to (v najvyššom rozsahu povolenom právnymi predpismi) platnosť a vymáhateľnosť zvyšných ustanovení Zmluvy a / alebo VOP. Zmluvné strany sa v takých prípadoch zaväzujú nahradiť neplatné či nevymáhateľné ustanovenie ustanovením platným a vymáhateľným, ktoré bude mať do najvyššej miery rovnaký a právnymi predpismi prípustný význam a účinok, ako bol zámer ustanovenia, ktoré sa má nahradiť. Z právnej opatrnosti týmto zmluvné strany vyhlasujú, pre prípady kontraktácie s medzinárodným prvkom pre akékoľvek prípady sporov (s výnimkou sporov pri ktorých je daná výlučná právomoc rozhodcu a / alebo v súvislosti s nimi) či po prípady, v ktorých by bolo právoplatným rozhodnutím súdu zistilo, že tu nie je daná právomoc rozhodcu podľa tohto článku VOP, že v súlade s čl. 23 Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000, o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, dojednávajúce výlučnú právomoc krajského súdu v Ostrave pre rozhodovanie akýchkoľvek budúcich sporov zo Zmluvy a / alebo VOP a / alebo v súvislosti s nimi. Taktiež zmluvné strany týmto zakladajú pre všetky spory v súvislosti so Zmluvou a VOP (s výnimkou sporov pri ktorých je daná výlučná právomoc rozhodcu a / alebo v súvislosti s nimi) výlučnú právomoc krajského súdu v Ostrave. dojednávajúce výlučnú právomoc krajského súdu v Ostrave pre rozhodovanie všetkých budúcich sporov zo Zmluvy a / alebo VOP a / alebo v súvislosti s nimi. Taktiež zmluvné strany týmto zakladajú pre všetky spory v súvislosti so Zmluvou a VOP (s výnimkou sporov pri ktorých je daná výlučná právomoc rozhodcu a / alebo v súvislosti s nimi) výlučnú právomoc krajského súdu v Ostrave. dojednávajúce výlučnú právomoc krajského súdu v Ostrave pre rozhodovanie všetkých budúcich sporov zo Zmluvy a / alebo VOP a / alebo v súvislosti s nimi. Taktiež zmluvné strany týmto zakladajú pre všetky spory v súvislosti so Zmluvou a VOP (s výnimkou sporov pri ktorých je daná výlučná právomoc rozhodcu a / alebo v súvislosti s nimi) výlučnú právomoc krajského súdu v Ostrave.
 
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2014 a sú k dispozícii taktiež na internetových stránkach Predávajúceho. Tieto VOP je predávajúci oprávnený kedykoľvek zmeniť. VOP potom strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti VOP neskorších.

V prípade, že dôjde medzi našou spoločnosťou a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia Ústredná inšpektorát - oddelenie ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email:  adr@coi.cz  Web: adr.coi.cz